Sport Club Palem – Jakarta

Sport Club Palem – Jakarta, Kanmuri Espanica – Green